Banner Holder

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתייחסת לתנאי השימוש באתר באתר www.israstage.com (להלן: "האתר") והשירות הניתן בו (להלן: "השירות"), ומהווים הסכם משתמש בין מפעילת האתר חברת צ'רלס אנד פאול בע"מ (להלן: "בעלת האתר") לבין המשתמש באתר (להלן: "אתה" או "המשתמש"). בשימוש באתר הינך מסכים למדיניות פרטיות זו. הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד וחל על גברים ונשים כאחד.

איזה מידע אנו אוספים?

משתמש הרוכש כרטיסים באתר נדרש למסור פרטי התקשרות – שם ושם משפחה, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני. אתה רשאי (אך לא חייב) אף למסור לנו מין ותאריך לידה. כמו כן, במהלך ביצוע התשלום המשתמש נדרש למסור פרטי כרטיס אשראי. פרטי כרטיס האשראי נמסרים לחברה הסולקת את כרטיס האשראי (Tranzilla), אינם נשמרים על ידינו ואין באפשרותנו לשחזר אותם.

אנו אוספים גם מידע אנונימי לגבי המחשב שלך, לרבות כתובת IP וסוג הדפדפן.

מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים?

כל הפרטים הנמסרים לנו (למעט פרטי כרטיס האשראי כמפורט להלן) שמורים במאגר מידע מאובטח.

אנו משתמשים בכל המידע הנמסר לנו אך ורק לצורך תפעול האתר ו/או שליחת ניוזלטר או הצעות פרסומיות -- אם הסכמת לקבלם.

באשר לפרטי התשלום הנמסרים על ידך, פרטים אלו נמסרים באופן מאובטח לצדדים שלישיים הקשורים בתהליך סליקת כרטיס האשראי (לרבות חברת האשראי, וגורמי ביניים האחראים על הסליקה, לרבות חברת Tranzilla), הפועלים על פי מדיניותם בנושא זה. איננו שומרים את פרטי כרטיסי האשראי, ואין באפשרותנו לשחזר פרטים אלו באופן כלשהו. הדרך בה אנו יכולים לזהות את פרטי המנוי לצורך החזרים כספיים הינה באמצעות מספר אסמכתא הניתן במעמד התשלום.

השליטה שלך במידע וזכות העיון בו

על פי פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו המורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בחוק ובתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בחוק ובתקנות.  

מסירת מידע לצדדים שלישיים

לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ללא אישורך, אלא אם הדבר מותר על פי תנאי השימוש, נחוץ על מנת לשמור על החוק, או במקרים המפורטים להלן:  

  • בעת ביצוע תשלום באתר - במקרים אלה יועברו פרטי התשלום לצדדים שלישיים המעורבים בסליקת כרטיס האשראי לשם השלמת תהליך התשלום.
  • ככל שבעלת האתר תיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים בהיבטים הטכניים של תפעול האתר, ייתכן שצדדים שלישיים אלה ייחשפו למידע שנאסף על פעילותך באתר.
  • במקרה שתפר את תנאי השימוש בעלת האתר תהיה רשאית למסור את המידע לפי שיקול דעתה;
  • אם יתקבל בידי בעלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין בעלת האתר.
  • בכל מקרה שבעלת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  • אם בעלת האתר תארגן את פעילות האתר במסגרת ישות משפטית אחרת - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לישות המשפטית החדשה העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר, ובלבד שישות משפטית זו תקבל על עצמה את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף, לרבות לצורך איסוף נתונים אנונימיים בקשר לשימוש בו לצרכים סטטיסטיים ולשיפור האתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאימם לצרכיך, ועוד. אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להמנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. תוכל להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן על מנת לעשות זאת. עם זאת, נטרול                 ה-cookies עשוי לפגום באפשרותך להנות ממכלול השירותים באתר.

גיל

הינך חייבת להיות מעל גיל 18 על מנת להשתמש באתר. בעלת האתר אינה אוספת ביודעין או מבקשת ביודעין פרטים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 18, ואינה מאפשרת ביודעין למשתמש מתחת לגיל 18 לבצע עסקה באתר.

אבטחת מידע

בעלת האתר (לרבות צדדים שלישיים המסייעים לה בתפעול האתר) מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה כמיטב יכולתה למנוע חדירה למאגרי המידע שברשותה. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשביה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, בעלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

תמיכה

במידה והינך מעוניין לפנות אלינו בקשר למדיניות הפרטיות או בכל נושא אחר הקשור לאתר, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני support@israstage.com.  

שינויים במדיניות הפרטיות
בעלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

 

עודכן לאחרונה ביום 19.11.14